Головний бухгалтер

Гриців Мар’яна Василівна

Функцірнальні обов’язки:

1. Організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на бухгалтера.
2. Погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна.
3. Здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок.
4. Погоджує кандидатури працівників бюджетної установи, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов’язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна.
5. Подає сільському голові пропозиції щодо:
визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;
вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтер-ського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи;
створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематері-альних), інформаційних та трудових ресурсів;
визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;
удосконалення порядку здійснення поточного контролю;
організації навчання працівників бухгалтерської служби, у тому числі праців-ників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі, з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня.
6. Підписує звітність та документи, які є підставою для:
перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів);
проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;
приймання і видачі грошових коштів;
оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;
проведення інших господарських операцій.
7. Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує сільського голову про встановлені факти порушення бюджетного законодавства.
8. Здійснює контроль за:
відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться бюджетною установою;
складенням звітності;
цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (немате-ріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;
дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;
правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;
відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигну-ванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;
станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості бюджетної установи та бюджетних установ, які їй підпорядковані;
додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;
оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;
усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням
9. Погоджує документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам.
10. Виконує інші обов’язки, передбачені законодавством.