Оприлюднення регуляторного акта про грошову оцінку земель с.Голинь

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

Зміст проекту рішення:

Керуючись законами України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оцінку земель» та Земельним кодексом України Голинська сільська рада виносить на розгляд проект рішення «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель с. Голинь», аналіз регуляторного впливу та звіт про відстеження результативності регуляторного акту.

Поштова та електронна адреса розробника проекту:

Поштова адреса: 77343, Івано-Франківська обл., Калуський район, с. Голинь вул. 600-річчя Голиня, 18, тел. 90-6-95, e-mail: holynskarada@ukr.net

Спосіб оприлюднення регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу:

Проект регуляторного акта з відповідним аналізом регуляторного впливу та звітом відстеження результативності буде оприлюднений на офіційному сайті Голинської сільської ради – http://www.golyn.if.ua.

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту рішення, аналізу його регуляторного впливу та звіту відстеження результативності.

Спосіб надання зауважень та пропозицій – письмово за адресою: 77343, Івано-Франківська обл., Калуський район, с. Голинь вул. 600-річчя Голиня, 18, Голинська сільська рада,  тел. 90-6-95, електронною поштою за адресою: holynskarada@ukr.net

Перелік документів для ознайомлення:

Проект рішення «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель с. Голинь»

Аналіз впливу регуляторного акту

Звіт про відстеження результативності регуляторного акту

Проект регуляторного акту «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель с.Голинь»

ГОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Калуського району Івано-Франківської області

шостого демократичного скликання

(чергова сесія)

РІШЕННЯ

від «__» ________ 2011 року №__

с.Голинь

Про затвердження нормативної грошової оцінки земель с.Голинь

З метою забезпечення економічного регулювання земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в с.Голинь, керуючись Земельним кодексом, Законами України «Про оцінку земель», «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села Голинь.

2. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель села Голинь з 01.04.2011 року.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Постійну комісію з питань земельних відносин (голова комісії – Костів Н.В.).

Сільський голова                                                                                       Віктор Ляхович

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта – рішення сесії Голинської сільської  ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель с.Голинь»

Даний аналіз регуляторного впливу, розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 і Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308, визначає правові і організаційні заходи реалізації проекту рішення Голинської сільської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель с.Голинь».

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

Стаття 18 Закону України «Про оцінку земель» визначає, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок сільськогосподарського призначення проводиться не рідше як один раз у 5-7 років, а несільськогосподарського призначення – не рідше як один раз у 7 – 10 років. Об’єктом оцінки земель виступає адміністративно-територіальна одиниця – землі села Голинь.

Єдиним шляхом приведення земельних відносин у відповідність до чинного законодавства є прийняття Голинською сільською радою рішення «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель с.Голинь».

Розробка і запровадження нормативно-правового акту, орієнтованого на реалізацію Закону України «Про оцінку земель», дозволить максимізувати корисність використання ресурсного потенціалу територіальної громади, мінімізує можливості збиткової або неефективної експлуатації комунального майна.

Таким чином, приведення у відповідність до Конституції України, Земельного кодексу України, на виконання Закону України «Про оцінку земель» та з метою захисту законних інтересів держави, Голинської сільської ради як органу місцевого самоврядування та інших суб’єктів правовідносин у питаннях оцінки земель, інформаційного забезпечення оподаткування та ринку земель стало основною причиною розробки рішення Голинської сільської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель с.Голинь».

2. Визначення цілей регулювання:

– визначення механізму введення в дію нормативної грошової оцінки земель села Голинь;

– врегулювання правовідносин між муніципальним власником на землю (Голинська сільська рада) та суб’єктами земельних відносин;

– стимулювання ефективного використання землі на засадах ринкової економіки, визначення ринкової вартості земельних ділянок;

– збільшення доходів від надходжень плати за землю;

– задоволення інтересів держави та територіальної громади, можливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери, додаткового фінансування сільського господарства.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного.

1. Залишити питання неврегульованим, тим самим недоотримати додаткових надходжень від плати за землю, неможливості направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери та порушення чинного законодавства України. Альтернатива неприйнятна, оскільки не допомагає вирішити проблему.

2. Прийняття проекту нормативно-правового акту «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель с.Голинь».

Аналіз обраної альтернативи показує, що 1 спосіб не є прийнятним, так як він цілком не задовольняє ні інтереси держави з однієї сторони, ні територіальної громади села Голинь з іншої. Невизначеність процесу введення в дію нормативної грошової оцінки земель села Голинь для земельних ділянок, які знаходяться у власності або у користуванні не стимулюють ефективного землевикористання на засадах ринкової економіки, призведе до втрат надходжень до місцевого бюджету, які можливо було залучити під час вводу в дію нормативної грошової оцінки земель села Голинь, не покращать можливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери, додаткового фінансування сільського господарства.

За таких обставин, перевага була віддана другому способу, оскільки у цьому випадку досягнути вищезазначеної мети можливо у найбільш короткий термін з врахуванням особливостей роботи сільської ради, її виконавчих органів, органів податкової інспекції, органу виконавчої влади з питань земельних відносин.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Основні напрямки реалізації удосконалення земельних відносин у с.Голинь спрямовані на досягнення мети, цілей і завдань запропонованого регулювання та представляють комплекс заходів, спрямованих на впровадження у селі механізму введення в дію нормативної грошової оцінки земель села Голинь для земельних ділянок, які знаходяться у власності або у користуванні громадян та юридичних осіб.

Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів:

– встановлення рішенням Голинської сільської ради чітких термінів вводу в дію нормативної грошової оцінки земель села;

– визначені органи, які сприятимуть введення в дію нормативної грошової оцінки земель села.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Даний акт мотивує Голинську сільську раду, як орган, якому надані повноваження щодо розпорядження землями в межах населеного пункту, та суб’єктів земельних відносин (громадян та юридичних осіб) виконувати встановлені вимоги через такі умови, як:

– введення в дію нормативної грошової оцінки земель села Голинь;

– внесення змін до договорів оренди землі;

– надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування необхідної інформації.

6. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акта.

Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян та суб’єктів господарювання, у власності чи користуванні яких знаходяться земельні ділянки, інтереси держави, органу місцевого самоврядування.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Пропонується  встановити необмежений  строк дії запропонованого регуляторного акта, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акта вноситимуться в разі потреби або за результатами звіту про відстеження його результативності та у разі внесення змін до чинного законодавства.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показниками результативності запропонованого проекту рішення Голинської сільської ради є збільшення надходжень до бюджету.


ГОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Калуського району Івано-Франківської області

Виконавчий комітет

Звіт про відстеження результативності регуляторного акту

1. Вид та назва регуляторного акту: Рішення Голинської сільської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель с.Голинь».

2. Назва виконавця заходів відстеження: Виконком Голинської сільської ради.

3. Мета прийняття акту:

Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть змогу забезпечити:

– введення в дію нормативної грошової оцінки земель села Голинь;

– практичне застосування нової нормативної грошової оцінки земель села Голинь для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, продажу забудованих земель та проведення земельних аукціонів;

– направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери та сільського господарства.

4. Строк виконання заходів з відстеження: до набрання актом чинності (з 25.02.2011 по 25.03.2011 р.)

5. Тип відстеження: Базове

6. Методи одержання результатів відстеження:

1. Збільшення обсягу надходжень до бюджету та державних цільових фондів.

2. Направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери та сільського господарства.

3. Отримання витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, які знаходяться у власності або користуванні, для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також засоби одержання даних.

1. Додаткові надходження коштів до сільського бюджету від плати за землю.

2. Направлення додаткових коштів на видатки сільського бюджету пов’язані із соціально-економічним розвитком та благоустроєм села, оскільки споживачами суспільних благ є всі мешканці села.

Сільський голова                                                                                       Віктор Ляхович


Опубліковано у Регуляторна політика. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*